Wydawanie obiadów rozpocznie się 09.09.2024r.

Koszt obiadu wynosi: 7 zł/dzień.

KAŻDY RODZIC /OPIEKUN UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA STOŁÓWKĘ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 ZOBOWIĄZANY JEST PODPISAĆ UMOWĘ NA ŻYWIENIE  DOSTĘPNĄ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

https://forms.gle/awoawUEfoZYh9TZ96

Każdy uczeń, który w poprzednim roku szkolnym korzystał z obiadów pozostawia do wpłat swój indywidualny numer konta z poprzedniego roku.

Nowy uczeń (który nie korzystał w poporzenich latach ze stołówki) otrzymuje indywidualny numer konta do uiszczainia wpłat. Numer konta bankowego do wpłat rodzic otrzymuje na adres mailowy po wypełnieniu formularza - umowy.

Kwota miesięczna za obiady podana jest zawsze na stronie internetowej szkoły w zakładce INNE- Stołówka oraz wywieszana na tablicach informacyjnych w szkole.

Podawana kwota za obiady jest kwotą pełną za cały miesiąc żywieniowy (bez odpisów). Jeżeli rodzic w miesiącu poprzednim zgłaszał odpis dziecka (zasady zgłoszenia odpisu u dziecka dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w umowie żywieniowej) to kwota główna do zapłaty będzie pomniejszona o ilość odpisów. Jeżeli rodzic ma problem z odpisem za poprzedni miesiąc to prosimy o kontakt z Panią intendent pod numerem tel. 58 309 93 08 wew. 116 lub 117 lub poprzez email: obiady.sp86gda@gmail.com

Konieczne jest dokonywanie wpłat na obiady z dokładnością kwot podawanych na stronie internetowej szkoły lub przez Panią intendent w przypadku odpisów.

Opłaty za obiady należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca (wyjątek stanowi wrzesień, kiedy to termin płatności przesunięty jest do dnia 16.09.2024r.).

Uczeń zobowiązany jest wchodzić do stołówki szkolnej z aktualną kartą obiadową, którą będzie otrzymywał pierwszego dnia każdego miesiąca.

Obiady wydawane są tylko po okazaniu karty obiadowej, a więc uczeń, który zgubi swoją kartę obiadową musi zgłosić ten fakt Pani intendent w celu otrzymania duplikatu.

Harmonogram wydawania obiadów dla poszczególnych klas zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej w szkole.

Osoby, które nie uiszczą opłaty w terminie nie będą mogły korzystać z obiadów.

Niesystematyczne wnoszenie opłat za obiady lub zaleganie z płatnościami stanowi podstawę do rozwiązania umowy żywieniowej.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z żywieniem proszę dzwonić TYLKO I WYŁĄCZNIE do Pani intendent : tel. 58 309 93 08 wew. 116 lub 117.

Aktualny jadłospis jest zamieszczany na stronie internetowej szkoły w zakładce INNE -Stołówka oraz wywieszony na tablicach informacyjnych w szkole.