Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa

Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Justyna Dmitruk:

 • e-mail: sekretariat@sp86.edu.gdansk.pl
 • Telefon: (58) 309 93 08

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny szkoły znajduje się w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 20

Dojazd do szkoły przy ul. Wielkopolskiej 20 liniami autobusowymi numer 113, 213 – przystanek „Liliowa”, liniami autobusowymi 155, 255, 256, 262, 295 – przystanek „Niepołomicka” lub „Wieżycka” oraz linia autobusowa 175 - przystanek „Przebiśniegowa”. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi 110 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie ztm.gda.pl.

Opis ogólny budynku przy ul. Wielkopolskiej 20, 80-180 Gdańsk: Dla uczniów i rodziców udostępnione są dwa wejścia do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych przy których znajduje się portiernia. W budynku znajduje się winda.

Dodatkowe wynajmowane pomieszczenia w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 47A (budynek kościoła)

Dojazd do wynajmowanych pomieszczeń liniami autobusowymi 155, 255, 256, 262, 295 – przystanek „Niepołomicka”. Odległość od przystanku autobusowego wynosi 82 metry. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie ztm.gda.pl.

Opis ogólny budynku przy ul. Świętokrzyskiej 47A, 80-180 Gdańsk: Dla uczniów i rodziców udostępnione jest wejście z tyłu kościoła. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia